Du er her: Håkull Gruppen » Aktuelt » Informasjon fra Håkull vedr. endringer rutiner Tollvesenet import til Norge

Informasjon fra Håkull vedr. endringer rutiner Tollvesenet import til Norge

Tollvesenet skriver følgende:

«Tolletatens virksomhetsstrategi skal bidra til å digitalisere og forenkle informasjonsutvekslingen med næringslivet når varer krysser grensen. Dette arbeidet vil ha høy prioritet fremover. Gjennom dette arbeidet utvikles et nytt hovedløp for næringslivet.
Dette innebærer digital dialog og tidlig informasjonsinnhenting for mer effektiv samhandling før, under og etter grensepassering. Tidlig informasjonsavgivelse om varene gjør det mulig for Tolletaten å gjøre en risikovurdering og velge ut til kontroll før varene krysser grensen. Det vil også bidra til raskere og smidigere prosedyrer for grensekryssing.
Effektene av arbeidet med et nytt hovedløp vil være merkbar for næringslivsaktører. Dette i form av redusert tidsbruk ved og etter grensepassering, fordi varene kan fristilles ved grensepasseringen. Nytt hovedløp vil også gi aktører som etterlever regelverket og som inngir informasjonen tidlig, et konkurransefortrinn siden varene blir frigitt raskt. For Tolletaten vil endringene innebære en ressurseffektivisering og bedre vareførselskontroll. En tett og god dialog med næringslivet er helt sentralt for Tolletaten i dette arbeidet.»
Dette skal gjennomføres fra 01.01.2023 – altså om kort tid!

For Håkull AS som speditør og transportør, vil dette innebære at varer inn til Norge SKAL være klarert i forkant av at lastebærer/trailer passerer grensen. Håkull AS har allerede tilrettelagt for å møte de nye regler fra Tollvesenet og vi starter opp dette arbeidet allerede fra 01.04.2022.

Dette vil da bety at vi, fra samme dato, må ha tilsendt handelsfaktura og eventuelle sertifikater, fra våre leverandører og/eller samarbeidspartnere i PDF format til din aktuelle befrakter så tidlig som mulig og senest når trailer er lastet. Dette er ekstremt viktig å få innarbeidet gode rutiner på, slik at sømløs transport kan gjennomføres. Vi regner med at alle leverandører til våre kunder og partnere, vil og kan bidra til at vi kan fortsette det arbeid som allerede er startet rundt dette (prosjekt EXPRESSFORTOLLING).

I korte trekk:

Så snart man har klar ordre, handelsfaktura og eventuelle sertifikat, send disse i PDF format til befrakter i Håkull AS.

Skulle det være spørsmål omkring dette, ta da kontakt med din befrakter i Håkull AS eller på epost: haakull@hakull.no