Betingelser

For gensidig tryghed og præcision er det vigtigt for dig som kunde at have kendskab til vores transportbetingelser

Generelle transportbetingelser 2021 – Håkull AS

1. Transportbestemmelser

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2015). Disse sendes på forespørsel. Oppdragene utføres også i.h.t. CMR-konvensjonen samt i henhold til avtaler som regulerer arbeidstider, vekter i land som det skal leveres til eller transitteres gjennom og lignende og ellers i.h.t. avtaler mellom EU og Norge og eventuelt andre land. Utover dette også lov av 20.desember 1974 nr. 68 (inkl. senere endringer) om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei.


2. Forbehold:

Vi forbeholder os ret til at justere vores priser uden foregående varsel ved ændringer i f.eks. offentlige afgifter (herunder vejafgifter/skatter/lovændringer, valuta, brændstof, færger o.l.).

Det forutsettes at gods er forskriftsmessig pakket for sikker godshåndtering og er mulig å sikre på trailer i.h.t. de forskrifter som gjelder (nasjonalt og internasjonalt) og at godset er tydelig merket. Gods pakket i trekasser o.l. skal være forsvarlig sikret i emballasjen (NSAB 2015 § 16 ).

Oppgitte transportpriser er basert på normal framføringstid, ytre grense tollklarering, samt maksimum 2 timer ved laste- eller lossepunkt. Avvik åpner for tilleggs fakturering. Direkte henting og levering utføres med bil uten løftelem. Bil med løftelem kan arrangeres men er ikke inkludert i prisene.
Ordregiver holdes ansvarlig for fragt og omkostninger i forbindelse med EXW-sendinger i de tilfælde hvor transportkøber/fragtbetaler ikke betaler Håkull A/S faktura(er) ved forfald.

Oppdrag eksport og import utføres av Håkull AS under forutsetning av, og i den tro, at de dokument som blir oss forelagt, er korrekte for angjeldende vare(r). Dette gjelder også forhold knyttet til antall kolli, vekt, vareinnhold o.l.. Håkull AS fraskriver seg et hvert økonomisk ansvar for feil og mangler som skyldes at vi har mottatt uriktige opplysninger fra en av partene i transportkjeden om slike forhold. Alle økonomiske konsekvenser som feil og mangler har påført Håkull AS eller noen som Håkull AS har i arbeid, vil vi holde oppdragsgiver ansvarlig for.

Tilbud som er omfattet av tidsgaranti (NSAB 2015 § 7 andre ledd) og lagring (NSAB 2015 § 25 pkt 3), må avtales særskilt og skriftlig.

Ved udstedelse af Transitdokument (TET) vil ordregiver holdes ansvarlig for eventuelle krav som bliver fremsat overfor Håkull A/S eller vores leverandører/samarbejdspartnere, med baggrund i ikke korrekt afsluttede Transitdokumenter (TET).


3. Omregningsfaktor:

1 cbm = Kontinentet 333 kg Norden 360 kg
1 lastemeter = Kontinentet 1850 kg Norden 2000 kg
1 EUR pall = Kontinentet 740 kg/ 0,4 lastemeter Norden 800 kg / 0,4 lastemeter

Breddegods: Fragt efter aftale ud fra ordrens art.

Lengdegods – Beregningsform: Lengden av godset x pallebredde (0,8/1,2/1,6) delt på 2,4 meter = antall lastemeter. Bredde over 1,6 m beregnes som full bredde (lengden blir da antall lastemeter)

Retur af tom-emballage er ikke medregnet og beregnes etter særskilt aftale.


4. Farlig gods:

Transporteres etter egen avtale og til særskilt pris. Må avtales i hvert enkelt tilfelle av hensyn til fareklasser/ferger.

Oppdragsgiver plikter uoppfordret å fremlegge gyldige datablad samt farlig gods dokument overfor Håkull AS før transporten iverksettes og er til enhver tid ansvarlig for alt knyttet til slike forsendelser.


5. Fraktberegninger/priser:

Al fakturering foretages efter princippet om prisoptimering (gælder ikke i de tilfælde hvor tilbuddet er i anden mængde end pr 100 kg).

Sendinger oprundes til nærmeste 100 kg og beregnes per 100 kg. Sendinger indtil 500 kg beregnes per sending, medmindre andet fremgår.

Alle priser er baseret på Incoterms 2020 leveringsbetingelser.

For øvrigt henvises til NSAB 2000.

Håkull A/S tilbyder ikke pallebytte.

Alle priser er baseret på max 1 time ved laste- / lossested. Pris aftales

Eksportpriser fra Norge til EU er givet med basis i fortoldning på ydre grænse hvis ikke andet er aftalt særskilt.

Vejafgifter Europa faktureres efter Håkull A/S til enhver tid gældende regulativ.

COD sendinger behandles etter særskilte regler og til særskilte priser.


6. Afgifter:

Vare-/ Havneafgifter tilkommer i henhold til offentlige regulativ i de havne som berøres, hvis ikke andet er særskilt aftalt.

Øvrige afgifter som ikke er specifikt nævnt i fragtaftalen, belastes eksklusivt.


7. Utleggsprovisjon:

Satsene oppgis på forespørsel. Gjelder ved for eksempel utlegg av innførsels-merverdiavgift og andre beløp. Frakt og andre omkostninger innkreves samtidig i slike tilfeller.


8. Forsikring:

De oppgitte priser dekker ikke forsikring på transportert gods. Vårt ansvar er begrenset i.h.t. ovennevnte transportbestemmelser (se pkt. 1). Egen transportforsikring kan tegnes av Håkull AS på individuell basis gjennom vårt forsikringsselskap (CODAN). Dette må avtales særskilt og skriftlig og i.h.t. forsikringsregler, siste utgave.


9. Betalingsbetingelser:

Netto pr. 10 dager, etter forfall beregnes 8,5 % renter p.a. (følger til enhver tid offisielle regler) Gjelder ikke ved manglende kreditt, da forfaller frakt sammen med utlegg og gebyr umiddelbart.


10. Gyldighetstid:

Avtalen gjelder fra tilbudsdato eller angitt tidsfase og inntil videre hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Avtalen reguleres årlig med basis i endring Konsumprisindeksen, grunnlag oktober 2019.


11. Opsigelsestid:

Gjensidig 1 måned, hvis ikke annet er avtalt.

Håkull Internasjonal Transport Norge

Håkull International Transport Danmark

Håkull Flyttetjenester

Håkull Air & Sea

Håkull Shipping

Norwegian forwarding AS

Håkull Eiendom