You are here: Håkull Group » Companies » International Transport Denmark » Conditions

Conditions

It is important to have a clear view to our general terms of transportation

Generelle transportbetingelser 2021 Håkull AS


1. Transport instructions:

All instructions will be carried out according to “Nordic Freight forwarders Associations General rules” (NSAB 2015 or latest version). The instructions will also be executed according to the CMR convention and according to regulations issued by EU and regulated through the EEA agreement. Further also law dated 20 December 1974 no 68 (incl. later corrections), concerning freight agreements by international conveyance of trailed goods (Norway).Rules and laws connected to cabotage are followed according to actual in activity. The regulations connected to minimum wage connected to road transport (law of 04.06.1993 nr 58) and later corrections (Kap. II § 3), is followed based on actual niveau at the time. Håkull AS has AEO certification.


2. Reservations:

We reserve the rights to adjust our prices without pre-advice if changes occur due to e.g. public duties/taxes/currency/ferry costs/fuel increases etc. Otherwise we refer to NSAB 2015 § 8

Det forutsettes at gods er forskriftsmessig pakket for sikker godshåndtering og er mulig å sikre på trailer i.h.t. de forskrifter som gjelder (nasjonalt og internasjonalt) og at godset er tydelig merket. Gods pakket i trekasser o.l. skal være forsvarlig sikret i emballasjen (NSAB 2015 § 16 ).

Oppgitte transportpriser er basert på normal framføringstid, ytre grense tollklarering, samt maksimum 1 time ved laste- eller lossepunkt. Avvik åpner for tilleggsbelastning. Direkte henting og levering utføres med bil uten løftelem. Bil med løftelem kan tilbys etter særskilt avtale/pris.

Contractor will be responsible for the freight and the costs connected to EXW shipments in those cases where the transportbuyer/freightresponsible do not pay Håkull AS invoices in due date.

Oppdrag eksport og import utføres av Håkull AS under forutsetning av, og i den tro, at de dokument som blir oss forelagt, er korrekte for angjeldende vare(r). Dette gjelder også forhold knyttet til antall kolli, vekt, vareinnhold, produktopplysinger o.l.. Håkull AS fraskriver seg et hvert økonomisk ansvar for feil og mangler som skyldes at vi har mottatt uriktige opplysninger fra en av partene i transportkjeden om slike forhold. Alle økonomiske konsekvenser som feil og mangler har påført Håkull AS eller noen som Håkull AS har i arbeid, vil vi holde oppdragsgiver ansvarlig for.

Tilbud som er omfattet av tidsgaranti (NSAB 2015 § 7 andre ledd) og lagring (NSAB 2015 § 25 pkt A), må avtales særskilt og skriftlig.

Transit documents (TET) are issued based on customer instructions. The customer will be kept responsible for eventual claims (costs) that could occur, due to that such document(s) are not closed in a legal way and time. This point also includes when issued by Håkull AS’ sub-suppliers.


3. Factor of conversion

1 cbm = Nordic 360 kg Continent 333 kg
1 ladmeter = Nordic 2000 kg Continent 1850 kg
1 EUR pall = Nordic 800 kg/0,4 ladm Continent 740 kg/0,4 ladm

Cargo with special width: Freight costs must be agreed upon in each case.

Lengdegods – Beregningsform: Lengden av godset x pallebredde (0,8/1,2/1,6) delt på 2,4 meter = antall lastemeter. Bredde over

1,6 m beregnes som full bredde (lengden blir da antall lastemeter)

Return of packing material is not calculated and must be agreed separately and to separate price.


4. Dangerous cargo

Transporteres etter egen avtale og til særskilt pris. Må avtales i hvert enkelt tilfelle av hensyn til fareklasser/ferger.

Shipper must organize proper marking of cargo


5. Fraktberegninger/priser

All estimations are made on the principle of optimisation of freight. (Are not valid when offered in other number then per 100 kg)

This does not include consignments under 499 kg. Shipments past 500 kg rounded up to nearest 100 kg.

All prices are given and based on INCOTERMS 2020’s terms of delivery

All order s are conducted according to NSAB 2015

No exchange of pallets is connected to our freight offers.

All prices are based on maximum 1 hours per complete truck on loading and unloading point. When this are exceeded, rate for extra waiting time has to be separately agreed.

Export prices from Norway are given based on custom clearance EU border-crossing if nothing else has been agreed

Road-taxes will be invoiced based on Håkull AS valid terms and prices.

COD shipments are handled on separate terms and conditions.


6. Taxes

Commodity-/ Harbour taxes will be added, according to public regulations in the actual harbours involved, if not other arrangements are agreed.

Other taxes not specific mentioned in the freight contract, will be added separately.


7. Utleggsprovision:

Satsene oppgis på forespørsel. Gjelder ved for eksempel utlegg av innførsels-merverdiavgift og andre utlagte beløp. Frakt og andre omkostninger innkreves samtidig i slike tilfeller.


8. Insurance

De oppgitte priser dekker ikke forsikring på transportert gods. Vårt ansvar er begrenset i.h.t. ovennevnte

transportbestemmelser (se pkt. 1). Egen transportforsikring kan tegnes av Håkull AS på

individuell basis gjennom vårt forsikringsselskap (CODAN). Dette må avtales særskilt og skriftlig og i.h.t. forsikringsregler, siste utgave.


9. Terms of payment

Netto pr. 10 dager, etter forfall beregnes 8,5 % renter p.a. (følger til enhver tid offisielle regler) Gjelder ikke ved manglende kreditt, da forfaller frakt sammen med utlegg og gebyr umiddelbart).


10. Time of validity

Avtalen gjelder fra tilbudsdato eller angitt tidsfase og inntil videre hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Avtalen reguleres årlig med basis i endring Konsumprisindeksen om ikke annet er avtalt.


11. Termination

Gjensidig 1 måned, hvis ikke annet er avtalt