Betingelser

For gjensidig trygghet og presisjon er det viktig for deg som kunde å ha kjennskap til våre transportbetingelser

Generelle transportbetingelser 2021 Håkull AS


1. Transportbestemmelser:

Alle ordrer udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds almindelige bestemmelser (NSAB 2000). Disse sendes på forespørgsel. Ordrene udføres  i.h.t. CMR-konventionen.


2. Forbehold:

Vi forbeholder oss retten til å justere våre priser uten forutgående varsel ved endringer i f.eks. offentlige avgifter (herunder veiavgifter/skatter/lovendringer, valuta, drivstoff, ferger o.l.). Forøvrig vises det til NSAB 2015 § 8.

Det forutsettes at gods er forskriftsmessig pakket for sikker godshåndtering og er mulig å sikre på trailer i.h.t. de forskrifter som gjelder (nasjonalt og internasjonalt) og at godset er tydelig merket. Gods pakket i trekasser o.l. skal være forsvarlig sikret i emballasjen (NSAB 2015 § 16 ).

Oppgitte transportpriser er basert på normal framføringstid, ytre grense tollklarering, samt maksimum 1 time ved laste- eller lossepunkt. Avvik åpner for tilleggsbelastning. Direkte henting og levering utføres med bil uten løftelem. Bil med løftelem kan tilbys etter særskilt avtale/pris.

Oppdragsgiver holdes ansvarlig for frakt og kostnader knyttet til EXW-sendinger i de tilfeller hvor transportkjøper/fraktbetaler ikke betaler Håkull AS faktura(er) ved forfall.

Oppdrag eksport og import utføres av Håkull AS under forutsetning av, og i den tro, at de dokument som blir oss forelagt, er korrekte for angjeldende vare(r). Dette gjelder også forhold knyttet til antall kolli, vekt, vareinnhold, produktopplysinger o.l.. Håkull AS fraskriver seg et hvert økonomisk ansvar for feil og mangler som skyldes at vi har mottatt uriktige opplysninger fra en av partene i transportkjeden om slike forhold. Alle økonomiske konsekvenser som feil og mangler har påført Håkull AS eller noen som Håkull AS har i arbeid, vil vi holde oppdragsgiver ansvarlig for.

Tilbud som er omfattet av tidsgaranti (NSAB 2015 § 7 andre ledd) og lagring (NSAB 2015 § 25 pkt A), må avtales særskilt og skriftlig.

Ved utstedelse av Transitdokument (TET) vil oppdragsgiver holdes ansvarlig for eventuelle krav som blir fremsatt overfor Håkull AS eller våre leverandører/samarbeidspartnere, med bakgrunn i ikke korrekt avsluttede Transitdokument (TET).


3. Omregningsfaktor:

1 cbm = Norden 360 kg Kontinent 333 kg
1 ladmeter = Norden 2000 kg Kontinent 1850 kg
1 EUR pall = Norden 800 kg/0,4 ladm Kontinent 740 kg/0,4 ladm

Breddegods: Frakt etter avtale ut fra oppdragets art.

Lengdegods – Beregningsform: Lengden av godset x pallebredde (0,8/1,2/1,6) delt på 2,4 meter = antall lastemeter. Bredde over

1,6 m beregnes som full bredde (lengden blir da antall lastemeter)

Retur av tom-emballasje er ikke medregnet og beregnes etter særskilt avtale.


4. Farlig gods:

Transporteres etter egen avtale og til særskilt pris. Må avtales i hvert enkelt tilfelle av hensyn til fareklasser/ferger.

Oppdragsgiver plikter uoppfordret å fremlegge gyldige datablad samt farlig gods dokument overfor Håkull AS før transporten iverksettes og er til enhver tid ansvarlig for alt knyttet til slike forsendelser samt merking av gods.


5. Fraktberegninger/priser

All prising foretas etter prinsipp om fraktoptimalisering (gjelder ikke i de tilfeller hvor tilbudet er fremsatt i annen mengde enn pr 100 kg).

Sendinger avrundes opp til nærmeste 100 kg og beregnes per 100 kg. Sendinger inntil 500 kg beregnes per sending

Alle priser er oppgitt og basert på Incoterms 2020 leveringsbetingelser.

For øvrig vises det til NSAB 2015, §§ 5 t.o.m. 13 ang. ”Utførelse av oppdraget.”

Det er ikke knyttet pall-utveksling til Håkull AS’ fraktavtaler.

Alle priser er basert på maksimum 1 time pr. komplett bil ved laste- eller lossepunkt. Pris avtales separat ved overskridelse

Eksportpriser fra Norge til EU er gitt med basis i fortolling ytre grense hvis ikke annet er avtalt særskilt.

Veiavgifter Europa belastes etter Håkull AS til enhver tid gjeldende regulativ.

COD sendinger behandles etter særskilte regler og til særskilte kostnader.


6. Avgifter:

Vare-/ Havneavgifter tilkommer i henhold til offentlige regulativ i de havner som berøres, hvis ikke annet er særskilt avtalt.

Øvrige avgifter ikke spesifikt nevnt i fraktavtalen, belastes eksklusivt.


7. Utleggsprovision:

Satsene oppgis på forespørsel. Gjelder ved for eksempel utlegg av innførsels-merverdiavgift og andre utlagte beløp. Frakt og andre omkostninger innkreves samtidig i slike tilfeller.


8. Forsikring:

De oppgitte priser dekker ikke forsikring på transportert gods. Vårt ansvar er begrenset i.h.t. ovennevnte

transportbestemmelser (se pkt. 1). Egen transportforsikring kan tegnes av Håkull AS på

individuell basis gjennom vårt forsikringsselskap (CODAN). Dette må avtales særskilt og skriftlig og i.h.t. forsikringsregler, siste utgave.


9. Betalingsbetingelser:

Netto pr. 10 dager, etter forfall beregnes 8,5 % renter p.a. (følger til enhver tid offisielle regler) Gjelder ikke ved manglende kreditt, da forfaller frakt sammen med utlegg og gebyr umiddelbart).


10. Gyldighetstid:

Avtalen gjelder fra tilbudsdato eller angitt tidsfase og inntil videre hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Avtalen reguleres årlig med basis i endring Konsumprisindeksen om ikke annet er avtalt.


11. Oppsigelsestid:

Gjensidig 1 måned, hvis ikke annet er avtalt