Du er her: Håkull Gruppen » Selskaper » Transportbetingelser 2024

Transportbetingelser 2024

Generelle transportbetingelser 2024 – Håkull AS

1. Transportbestemmelser:

Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2015). Disse sendes på forespørsel. Oppdragene utføres også i.h.t. CMR-konvensjonen samt i henhold til avtaler som regulerer arbeidstider, vekter i land som det skal leveres til eller transitteres gjennom og lignende og ellers i.h.t. avtaler mellom EU og Norge og eventuelt andre land. Utover dette også lov av 20.desember 1974 nr. 68 (inkl. senere endringer) om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på vei. Regler om kabotasje (midlertidig kabotasje), følges etter de lover, regler og forordninger som til enhver tid gjelder. Videre også forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei (lov av 04.06.1993 nr 58) med senere endringer Kap II § 3 (den til enhver tid gjeldende sats). Håkull AS er AEO godkjent.